ДГ № 40 "Детски свят"
ДЕТСКА ГРАДИНА С ЯСЛЕНА ГРУПА В ГР. ВАРНА

Мисия и визия

ДГ № 40 "Детски свят" има ясна визия. Тя трябва да е:

Предпочитана среда за 2–7-годишните деца, където се гарантира тяхното умствено, емоционално, социално, личностно и здравно-физическо развитие. Място, където детето се чувства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно.

Средище на хора, които обичат децата и своята професия, поддържат квалификацията си на съвременно равнище, стремят се към висока професионална реализация и са удовлетворени от работата си.

Център за родители, търсещи и намиращи подкрепа, съгласие, сътрудничество, педагогическа информация.

ДГ № 40 "Детски свят" - свят на чудеса, малък оазис, в който децата намират своето „Аз” и сбъдват своите мечти, чувстват се разбирани и подкрепяни.

Мисията на ДГ № 40 е “да знаем; да умеем да правим; да живеем с другите и различните; да бъдем, да сме ние”!

Мисия на ДГ № 40 е да осигури:

За децата – Подкрепа и вярва в потенциалните възможности на всяко дете; да създава благоприятна позитивна и разнообразна среда за неговото развитие; да осигурява за всяко дете един желан свят, свят на детско щастие, свят на радост, уют и душевен комфорт.
За работещите в детската градина – Мотивация да реализират в най-висока степен уменията си, като им осигурява възможност за професионално-творческа изява и подкрепа.

За родителите – Спокойствие за живота, здравето и възпитанието на децата им и ги убеди, че детската градина е значима и необходима среда за пълноценното развитие на детето от предучилищна възраст.
За всички, които ни партнират –Да преоткрият късче от собственото си детство и да бъдат с нас. Нека всички заедно да вървим напред в името на най-святото – ДЕТЕТО.

Вижданията на колектива на ДГ № 40 “Детски свят” са: “Да бъдем предпочитан избор на родителите – съвременна и конкурентноспособна алтернатива за възпитание и обучeние на децата”!

Основна стратегия в дейността на ДГ № 40:

Ние се учим, и учим децата да живеят заедно с ДРУГИТЕ, за да съхраним най-скъпото на земята – детската душа!

ОСНОВНА ЦЕЛ:

Изграждане на иновационна образователна среда за достъп и равен шанс за предучилищно възпитание на всички деца.

ПОДЦЕЛИ:

Да се формира отношение на толерантност и уважение към правата на децата с увреждания.
Ранно откриване на заложбите и способностите на всяко дете и насърчаване на развитието му чрез участие в „Детски Празници на Изкуствата“
Да продължи партньорството между родители и учители като осъзната отговорност за пълноценно развитие и успеваемост на детето.

Приоритети:

  • Издигане престижа на детската градина, чрез качество на цялостната дейност.
  • Съчетаване на добрите традиции и необходимостта от модернизиране на процесите във ВОР.
  • Здравословен начин на живот.
  • Изкуство и творчество.
  • Мотивиране на персонала за непрекъснато усъвършенстване.
  • Работа по интегрирано обучение на деца със СОП.
  • Поддържащо обучение на децата по БДП.
  • Солидна и непрекъсната подготовка за училище.
  • Сътрудничество с родителската общност и институциите за подобряване на МТБ и работата с децата.
  • Повишаване качеството на управленската дейност в ДГ.