ДГ № 40 "Детски свят"
ДЕТСКА ГРАДИНА С ЯСЛЕНА ГРУПА В ГР. ВАРНА

Проекти и национални програми

       

Участие в Национални програми и проекти

  

            Национална програма „Хубаво е в детската градина“

      През 2023г.  Детска градина 40 „Детски свят“ спечели поредният  проект по Национална програма „Хубаво е в детската градина“ на Министерството на образованието и науката.  През периода м.Октомври 2023 - до м. Май 2024 г. децата от детската градина ще бъдат включени в допълнителни дейности - народни танци. Допълнителните дейности са безплатни и ще се провеждат от сертифицирани обучители.

    Повече за национална програма „Хубаво е в детската градина“ може да прочетете тук:

https://ruo-sofia-grad.com/wp-content/uploads/2023/06/04-NP-Hubavo-e-v-det.gradina-02062023-2.pdf

 

Проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“

      Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

     Проектът е насочен към осигуряване на по-високо качество и по-добър достъп до образование на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби в системата на предучилищното и училищното образование чрез предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие.продължителността му е 36 месеца, считано от датата на сключване на договора - 27.11.2020 г.

    Основната цел на проекта е насочена към насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби чрез допълнителна подкрепа, с оглед успешната им реализация и социализация.

    Допустими дейности

Дейност 1. Модели и инструменти за приобщаващо образование на деца и ученици

Дейност 2. Разработване на специализирани дидактически материали (учебна литература, адаптирани учебни помагала и други) за работа с деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби.

Дейност 3. Специализирани обучения на екипите за подкрепа за личностно развитие

Дейност 4. Закупуване на оборудване за допълнителна подкрепа за личностно развитие, вкл. за специализирани кабинети и помещения

Дейност 5. Осъществяване на дейности за личностно развитие на децата и учениците от институциите в системата на предучилищното и училищното образование по проекта

Дейност 6. Дейности за семейна подкрепа в процеса на приобщаващото образование в детските градини и училищата по проекта

     В модул "Оборудване" на проекта за ДГ № 40 "Детски свят" е одобрена сумата 10 300 лв. за обогатяване на съществуващи кабинети - Логопед, Ресурсен и Психомоторен. По проекта има назначен психолог отговарящ за допълнителната подкрепа. От 2021/2022 г. в ДГ№ 40 "Детски свят" работи логопед към Логопедичен център – Варна, който предоставя безплатни консултации за корекция и рехабилитация на езиково-говорни нарушения.

Прочетете подробна информация за проекта  ТУК :

https://priobshtavane.mon.bg/ 

  

Проект BG05M2ОP001-3.005-0004

Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

 ПРОЕКТЪТ Е ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“, СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ.
www.eufunds.bg

Бюджет на проекта: 82 500 000 лв.

       ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

     На 16.05.2019 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ между Министерството на образованието и науката – конкретен бенефициент, и ИА ОПНОИР – управляващ орган на ОП НОИР. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН) в партньорство с Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ).

     Проектът цели разширяване на достъпа до предучилищно образование на децата от уязвими групи и живеещи в бедност. Предучилищното образование е важен период в живота на детето с оглед формиране на положително отношение към училището и създаване на мотивация за учене. Причините за невключване в предучилищно образование са свързани със социални, икономически и етнокултурни фактори, като ниски доходи, неосъзнатост на ползите от предучилищното образование, незаети на пазара на труда възрастни, които могат да се грижат за децата и др. Проектът предвижда набор от мерки – предоставяне на допълнително обучение по български език за децата с различен майчин език като ефективно средство за социално приобщаване в групата на връстниците, изплащане на такси за посещаване на целодневна детска градина като преодоляване на икономически бариери за включване и премахване на една от най-значимите причини за неучастие в предучилищно образование, мотивация на родителите за активно сътрудничество между семейството и детската градина.

       Продължителността на проекта е 30 месеца.

       Прочетете цялата информация за проекта от ТУК :

https://web.mon.bg/bg/100788

http://ruo-varna.bg/images/files/2019/APSPO_31072019_PREZENTACIYA.pdf

 

                             Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“,

Модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“

      Проектът е спечелен и реализиран по Национални програми на МОН за 2021 година и включва осигуряване на външна и вътрешна (подвижна) площадка за обучение по безопасност на движението по пътищата (БДП) в ДГ; тяхното оборудване и обзавеждане. Целта на програмата е създаване условия за подобряване организацията на обучението и възпитанието на децата в пътното движение в рамките на образователната институция /детска градина/ и извън нея.

 

 НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО“

Модул 1 "Хубаво е в детската градина"- изграждане на LEGO стая за адаптация на деца в първа група 

     Постъпването на детето в детската градина е период,в който рязко се изменят  условията на живот и  дейностите,в които то се включва. В немалко случаи възникват неприятни чувства и отрицателни реакции,които карат детето да  се чувства подтиснато и   пренебрегнато.   Опитът ни показва,че на родителите им липсва яснота, те са в неизвестност от това,което се случва в детската градина и се нуждаят от нашата помощ
за повишаване на тяхната компетентност по отношение на адаптацията на децата към
ДГ.
   ИДЕЯТА ни е чрез ефективно партньорство със семейството да приложим работещ модел за успешна адаптация и плавен преход на детето от семейната среда към детската градина .

       Основни цели:
      1. Осигуряване на подкрепяща , интерактивна естетична и функционална среда
за развитието на здрави, жизнеспособни, социално отговорни и щастливи деца, готови за среща с реалния свят.

 1. Ефективно сътрудничество с родителите като съмишленици и участници във възпитанието, обучението и адаптирането на детето към новата среда чрез създаване на условия за трайното им включване в дейностите на детската градина.
 2.  Организиране на дейности за създаване на положителни взаимоотношения с новоприетите деца за безболезнено привикване към правилата и нормите на поведение.

  

ПМС 46 ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ, ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ,

СПОРТ И СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

        По  ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 на МС от 19.03.2020 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и учащи в институции в системата на предучилищното и училищното образование и във висшите училища

Oбн., ДВ, бр. 26 от 22.03.2020 г., в сила от 22.03.2020 г. изм. и доп., бр. 18 от 2.03.2021 г., в сила от 2.03.2021 г. 

Паричните средства за физическо възпитание и спорт в т. ч. учебно-тренировъчна дейност, спортно-състезателна дейност и материално-техничес  ко осигуряване за децата в общинските и частните детски градини и в общинските и частните училища, включително тези в подготвителните групи – 3 /три/ лв. на дете за бюджетна година

Описание на проекта:

Проектът е насочен към повишаване на общата физическа подготовка  и придобиване насоченост на заниманията със спортно - тренировъчен  характер чрез организиране и провеждане на спортно – подготвителни игри в ежедневни режимни моменти , както и организиране на състезания по отделни видове спорт

Цели на проекта:

 • Укрепване на общото физическо състояние и физическо развитие, и закаляване на подрастващите чрез рационален двигателен режим ;
 • Формиране на двигателни качества чрез последователно и системно развиване на основните движения в процеса на обучението ;
 • Активна двигателна дейност на децата, престой на открито, широко използване на подвижни игри и разходки, достъпен  вид  спорт,   закаляване;
 • Постигане на ДО  по  физическо  възпитание  и овладяване  в  необходимата  степен  на  различни  видове спорт  –  баскетбол, волейбол  и  футбол ;
 • Изработване на потребност от ежедневни занимания с физически упражнения, развиване на уменията на децата за самостоятелност и организираност ;
 • Възпитаване на нравствени качества и емоционално общуване в процеса на подготовката и участието в спортно – подготвителни игри и упражнения като компонент на спортни състезания и празници.

Очаквани резултати:

 • Чрез рационално функционално натоварване да се формират двигателни умения и навици, и познавателни способности, както и да се възпитават у децата ценни морално-волеви модели на поведение ;
 • Създаване на съвременна материална база за системни занимания с физическа култура и спорт ;
 • Създаване на желание у децата за активно участие в спортните игри ; възпитаване на инициативност и самостоятелност при по-големите възрастови групи за организиране на игри със състезателен характер по време на разходки и игри на открито ;
 • Възпитаване на умения за самооценка и самоконтрол у децата, основаващи се на физическия и интелектуален растеж, на самочувствието и здравето, на бързината, силата, ловкостта и т.н.;
 • Закаляване и намаляване на заболеваемостта и затлъстяването сред децата;
 • Натрупване на знания за спортни обекти, съоръжения, уреди, пособия и начини за тяхното използване.                                                                                                                                                                                                                                                 Проект № BG05M2OP001-5.001-0001

„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

        Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН).

       Целта на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности са логически обвързани и осигуряват възможност за не  прекъснатост на образователния процес. Те са пряко свързани с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19 и са свързани с техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, които са определени на база необходимостта от краткосрочното им изпълнение. Важен приоритет е пълното осигуряване на достъп за всички ученици до виртуална класна стая в условията на продължителна пандемия. Чрез проекта образователната система следва да осигури равни условия за всички ученици за развитие на дигитална грамотност и качествено обучение по всички предмети за всички образователни етапи. Целева група освен учениците са и педагогическите специалисти, родителите и образователните медиатори. С помощта на планирани обучения за педагогическите специалисти се цели насърчаване за придобиване и усъвършенстване на цифрови умения, използване на иновативни методи за преподаване и учене. Планирани са обучения на образователни медиатори и на родители, насочени към създаване на умения за работа с дигитални устройства и с електронни образователни платформи за търсене и използване на електронни образователни ресурси, което от своя страна допълнително би помогнало на учениците за пълноценното им участие в образователния процес.

Проектът е на обща стойност 109 562 541,93 лева и е с продължителност 35 месеца.

Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Специфичните цели са:
- Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;
- Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;
- Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

Допустими дейности
• Дейност 1 Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.
• Дейност 2 Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.
• Дейност 3 Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда.
• Дейност 4 Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.).
• Дейност 5 Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда.
В изпълнението на проектните дейности ще бъдат включени всички държавни и общински училища на територията на Р България, подали заявление за участие в проекта и включени в заповед на министъра на образованието и науката.
Целева група по проекта са ученици, педагогически специалисти в общинските и държавни училища, образователни медиатори и родители.

Индикатори за изпълнение:
- Брой участници с осигурен достъп до обучение от разстояние в електронна среда - 140 000 броя;
- Брой ученици, получили допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда - 37 718 броя;
- Брой на участниците подкрепени в борбата или противодействието на ефектите от пандемията COVID-19 - 477 718 броя.

Индикатори за резултат:
- Брой участници, които придобиват умения за обучение от разстояние - 210 000 броя;
- Нетен коефициент на записване в образование на подкрепените участници – 90 %;
-Брой участници, които придобиват квалификация при напускане на операции, подкрепени с действия за борба с последиците от пандемията COVID-19 - 20 000 броя.