logo_150ДЕТСКА ГРАДИНА  № 40 ”ДЕТСКИ СВЯТ” /с яслена група/,

гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик”, ул. „6-ти септември”, до бл. 9;

тел.:052/510688; 0882567082; e-mail:detskisvqt40@abv.bg

П О К А Н А

от Ваня Димитрова

директор на ДГ № 40 „Детски свят” – Варна

Във връзка с необходимостта от извършване на ремонтни дейности в сградата на детската градина и заповед № РД- 08-373/23.03.2021г. отправяме покана за участие в конкурс за избор на изпълнител на строително-ремонтни работи, съгласно:

І Ремонтни дейности в ДГ № 40 „Детски свят” – Варна.

Обект  – ДГ № 40 „Детски свят” – Варна, група „Буратино“

Офертата следва да се изготви по представената количествена сметка съобразно вида и обема на строителните работи посочени там.

ІІ Критерий за избор на фирма-изпълнител:

   „Най-ниска предложена цена”

   „ Добро качество“

   „Кратки срокове на изпълнение“

ІІІ Фирмата е задължена да представи следните необходими документи за участие в процедурата:

1.Удостоверение за актуално състояние или ЕИК

  1. 2. Предложена цена чрез  остойностена  КСС
  2. 3. Срок за изпълнение на поръчката
  3. Удостоверение за членство в Камарата на строителите

ІV Срок за представяне на офертата  26.03.2021г.до 14, 00.ч.

Подават се в канцеларията на ЗАС или по ел. поща.

При приемане на офертите се отбелязва поредния номер и посочените данни се записват във входящия регистър, за което на приносителя се издава документ, а ако са подадени по електронен път, ще Ви изпратим входящия номер.

Приложение: Неостойностена количествена сметка

 

 

Директор  ДГ № 40 „Детски свят”………………….

Ваня Димитрова

 

КС блок В – ДГ 40

Дата на публикуване: 24.03.2021