logo_300

Конкурс за допълнителни дейности

ДЕТСКА ГРАДИНА  № 40 ”ДЕТСКИ СВЯТ” /с яслена група/, гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик”, ул. „6-ти септември”, до бл. 9; тел.:052/510688; 0882567082; e–mail:detskisvqt40@abv.bg СЪОБЩЕНИЕ На основание заповед № 1969 от 16.06.2014г. на Кмета на Община Варна и заповед № 112

Обява

На основание Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета на Общински съвет – Варна, Заповед № 1969 от 16.06.2014 г. на Кмета на Община Варна, ДГ № 40 “Детски свят” обявява Конкурс за отдаване под

ОДЗ 11 набира оферти за изграждане на пожароизвестителна система

ОДЗ № 11 “Детски свят” набира оферти за изграждане на пожароизвестителна система в детското заведение. Има изготвени  Проект и КСС.  Краен срок за подаване на оферти 31.Х. 2014г. /петък/ в кабинета на ЗАС.