ДЕТСКА ГРАДИНА  № 40 ”ДЕТСКИ СВЯТ” /с яслена група/,

гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик”, ул. „6-ти септември”, до бл. 9;

тел.:052/510688; 0882567082; email:detskisvqt40@abv.bg

 

 

 

 

Педагогическите специалисти в  ДГ 40,,Детски свят“ Варна участват по Проект ВG05М20Р001-2.010-0001,,Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. Дейност 1,съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.