evro-proekt

От началото на учебната година ДГ се включва в Проект BG05M2OP001-3.005-0004 “Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”, финансиран от ОП “Наука и образование за интелигентен растеж”,

-съфинансирана от ЕСФ.

http://opnoir.bg