proekt-kvalifikaciq

На 10 и 11 юли 2020г. учителите и педагогическите специалисти на ДГ40 „Детски свят“ – гр. Варна взеха участие в обучение по Проект BG05M20P001-2.010-0001 “Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти”: Кампания Септември 2019 – Септември 2020

Тематично направление 19-004-001: Иновативни методи в преподаването

Описание: Усвояване на знания и формиране на умения и компетентности, свързани с използване на иновативни методи в преподаването, съвременни методи в оценяването на учебните резултати, диагностика на личностното развитие и консултирането на учениците с оглед постигане на качествено образование и личностно развитие

Програма на обучение: Иновативни стратегии и подходи за подобряване на образователния процес и на резултатите на децата и учениците

Организатор: Министерство на образованието и науката, Финансиране: Министерство на образованието и науката

Обучението има за цел учителите да усъвършенстват своите умения за използване на иновативни форми, методи и подходи за подобряване на образователния процес и на резултатите на децата. Участниците получиха сертификати от обучението за два квалификационни кредита.