Планове

Годишен комплексен план – 2021 – 2022 г.

Модел за работа с новоприетите деца и техните семейства

План за защита при бедствия, аварии и пожари 20-21 г

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА НА РАЗВИТИЕ на ДГ 40 “Детски свят” за периода 2020-2024 година

ПЛАН ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТОРА ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 г.

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/ 2021 година

ПЛАН ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОРА ПО УТД ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 / 2021 г.

ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ПО БДП КЪМ ДГ 40 ,,ДЕТСКИ СВЯТ‘‘ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 г.

Празничен календар 2020-2021 година

Годишен комплексен план – 2020-2021 г.

План за работа с родителите през учебната 2020 -2021 година

 

Правилници

Правилник за дейността 21 – 22 г.

Правилник за пропусквателния режим 21-22г.

Правила такси и депозити

Правилник за ОБУВОТ в ДГ – 2020 – 2021 г.

Правилник за дейността на ДГ №40 – 2020-2021 г.

ПВТР 20-21г, Детски свят

Вътрешни правила относно организацията при посещение на куклени театри

Вътрешни правила относно организирането на културни мероприятия /куклени театри, спектакли, тържества, представления, постановки, балове, атракции/ в ДГ №40 “Детски свят”

Етичен кодекс ДГ 40

 

Пропускателен режим – 2017-2018 г.

Графици

ГРАФИК  ПО  ПЛУВАНЕ  за учебната 2020 -2021 година

График на Екипа за подкрепа на личностно развитие в ДГ „Детски свят”

График филтър по групи 20-21 г.

 

График филтър

Програмна система

Мерки за повишаване к-вото на образ. 20-21

Консултации по групи 20-21 г

Дневен режим уч. време 1, 2 гр

Дневен режим лято

Дневен режим 3, 4 гр.

Дневен режим 1

Дневен режим 2

Дневен режим 3

Програмна Система-ДГ-19 -20г.

Седмично разпределение на основните форми

Мерки за повишаване на качеството на образование

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в ДГ 40 – 03. 19 г.

Програма за превенция на ранното напускане на деца от ДГ

Програма за предоставяне на равни възможности

Вътрешни правила

Сборни групи

Правила за работа на ЕПЛР

 

  Междуинституционален план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции:

Механизъм противодействие тормоз, насилие

 

Стратегия за развитие на ДГ № 40 “Детски свят” за периода 2020 – 2024 г.

 

Правилник за създаването, устройството и дейността на Обществения съвет към ДГ

Мерки за повишаване на качеството на образование

Програма за предоставяне на равни възможности