На основание Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
приета на Общински съвет – Варна, Заповед № 1969 от 16.06.2014 г. на Кмета на Община Варна,
ДГ № 40 “Детски свят” обявява Конкурс за отдаване под наем на помещения, публична общинска собственост, за образователни дейности.
Документация:

1.  Обява изтеглете от ТУК

2.  Условия на конкурса изтеглете от ТУК

3.  Заявление изтеглете от ТУК

4.  Декларация за получена конкурсна документация изтеглете от ТУК

5.  Декларация за оглед изтеглете от ТУК

6.  Декларация за не разгласа изтеглете от ТУК

7.  Проекто – Договор изтеглете от ТУК