Визия на ДГ № 40 “Детски свят”

ДГ № 40 “Детски свят” е съвременна детска градина, открита през 1976 г. и  функционира с 10 групи при списъчен състав 272 деца. Дейността в детската градина се осъществяваше от 42 служители, от които 22 учители. ДГ № 40 “Детски свят” е общинска детска градина и обслужва централната част на ж.к. “Вл. Варненчик”. Тя е институция, с изградени във времето традиции и стил във възпитателно-образователната дейност и предоставя качествена среда, в която децата съхраняват своята индивидуалност и уникалност, свободно развиват уменията и талантите си. В ДГ № 40 “Детски свят”, според ЗПУО,  се осъществява ВОП, в съответствие с изискванията на ДОС за ПВ, с  теми, познавателно съдържание, подходи и средства, утвърдени от Директора в Програмната система на ДГ.

В ДГ растат здрави, свободни и щастливи деца, на които се гарантира сигурността, зачитат се достойнството и правата им, формира се адаптивност  към изменящата се среда, възпитават се в дух на мир, толерантност, умение да живеят с другите, приобщават се към общочовешките ценности и българските традиции.

 

ДГ № 40    detski-svqt има ясна визия. Тя трябва да е:

 • Предпочитана среда за 2–7-годишните деца, където се гарантира тяхното умствено, емоционално, социално, личностно и здравно-физическо развитие. Място, където детето се чувства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно.
 • Средище на хора, които обичат децата и своята професия, поддържат квалификацията си на съвременно равнище, стремят се към висока професионална реализация и са удовлетворени от работата си.
 • Център за родители, търсещи и намиращи подкрепа, съгласие, сътрудничество, педагогическа информация.

 

Детската градина е  detski-svqt – свят на чудеса, малък оазис, в който децата намират своето „Аз” и сбъдват своите мечти, чувстват се разбирани и подкрепяни.

Мисията на ДГ № 40 е “да знаем; да умеем да правим; да живеем с другите и различните; да бъдем, да сме ние”!

Мисия на ДГ № 40 е да осигури:

 • За децата – Подкрепа и вярва в потенциалните възможности на всяко дете; да създава благоприятна позитивна и разнообразна среда за неговото развитие; да осигурява за всяко дете един желан свят, свят на детско щастие, свят на радост, уют и душевен комфорт.
 • За работещите в детската градина – Мотивация да реализират в най-висока степен уменията си, като им осигурява възможност за професионално-творческа изява и подкрепа.
 • За родителите – Спокойствие за живота, здравето и възпитанието на децата им и ги убеди, че детската градина е значима и необходима среда за пълноценното развитие на детето от предучилищна възраст.
 • За всички, които ни партнират –Да преоткрият късче от собственото си детство и да бъдат с нас. Нека всички заедно да вървим напред в името на най-святото – ДЕТЕТО.

 Вижданията на колектива на ДГ № 40   “Детски свят”  са: “Да бъдем предпочитан избор на родителите – съвременна и конкурентноспособна алтернатива за възпитание и обучeние на децата”!

Основна стратегия в дейността на ДГ № 40:

Ние се учим, и учим децата да живеят заедно с ДРУГИТЕ, за да съхраним най-скъпото на земята – детската душа!

Дейността на екипа на ДГ № 40 е насочена към:

 • smile ОПАЗВАНЕ   живота и здравето на децата.
 • arrowРАЗВИТИЕ на нов тип личностно ориентирани модели за възпитание и обучение, за да се отговори на потребностите на обществото, очакванията на родители и деца и да се удовлетворят РАЗЛИЧНИТЕ интереси.
 • sand_watchИНВЕСТИРАНЕ  в модерна и обогатена материално-техническа база, като предпоставка за повишаване КАЧЕСТВОТО на образователно-възпитателната работа и реализиране на държавно-образователните стандарти; в професионалното израстване на своите служители.
 • СЪХРАНЕНИЕ  на детската уникалност, природа, общочовешки ценности и традиции.

sun

Ние искаме найдоброто за децата, нека го постигнем заедно!

 

 

ОСНОВНА ЦЕЛ:

Изграждане на иновационна образователна среда за достъп и равен шанс за предучилищно възпитание на всички деца.

ПОДЦЕЛИ:

 1. Да се формира отношение на толерантност и уважение към правата на децата с увреждания.
 2. Ранно откриване на заложбите и способностите на всяко дете и насърчаване на развитието му чрез участие в „Детски Празници на Изкуствата“
 3. Да продължи партньорството между родители и учители като осъзната отговорност за пълноценно развитие и успеваемост на детето.

 

Приоритети

 • Издигане престижа на детската градина, чрез качество на цялостната дейност.
 • Съчетаване на добрите традиции и необходимостта от модернизиране на процесите във ВОР.
 • Здравословен начин на живот.
 • Изкуство и творчество.
 • Мотивиране на персонала за непрекъснато усъвършенстване.
 • Работа по интегрирано обучение на деца със СОП.
 • Поддържащо обучение на децата по БДП.
 • Солидна и непрекъсната подготовка за училище.
 • Сътрудничество с родителската общност и институциите за подобряване на МТБ и работата с децата.
 • Повишаване качеството на управленската дейност в ДГ.