ДЕТСКА ГРАДИНА  № 40 ”ДЕТСКИ СВЯТ” /с яслена група/,

                               гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик”, ул. „6-ти септември”, до бл. 9;

                              тел.:052/510688; 0882567082; email:detskisvqt40@abv.bg

 
Информирано съгласие

Уважаеми родители,

Опазването и защитата на здравето и безопасността на децата винаги са били от първостепенно значение в работата на детските градини. В ситуацията на Covid-19 всяка държава търси най-адекватните мерки за осигуряване на безопасна и здравословна среда, позволяваща постепенното възобновяване процеса на педагогическо взаимодействие в детските градини, при спазване на строги противоепидемични мерки.

Целта на това информирано съгласие е да ви запознае с мерките, които предприемаме, за да предотвратим разпространение наCovid-19 в детската градина. Разпространяването на болестта може да бъде предотвратено в най-голяма степен от спазването на строги хигиенни мерки от персонала, родителите и децата.

Лесни и еднозначни решения няма, но ние предприемаме необходимото.

 • Посещението в детската градина може да стане само по желание на родителите и с изричното условие, че са запознати и декларират спазване на новите правила за работа на градината в условията на COVID-19
 • Не се допускат влизането на придружители на децата в сградата на градината.
 • Приемането и предаването на децата се осъществява по предварително оповестен ред, при спазване на отстояние.
 • С цел предотвратяването на ступване на персонал и семейства, приемането и предаването на децата ще се осъществява в двора или на специално обособено пространство, осигуряващо отстояние най-малко 2 метра от родителите.
 • Приемът ще се извършва от медицинско или друго упълномощено от Директора лице при използване на необходимите индивидуални предпазни средства. Всеки ден, преди влизане на детето се измерва температурата му. В случай на температура по висока от 37.3С градуса или признаци на заболяване на детето се отказва прием и се насочва към личния лекар.
 • Дезинфекция на ръцете на децата се осъществява лично от придружителя, а в ДГ дезинфекцията за децата е само с топла вода и сапун.
 • Съобразно климатичните условия децата остават навън.

 

Дата: 8.09.21г.                                                                            Подпис:

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

От………………………………………………………………………………

Родител на…………………………………………от група…………………

Декларирам:

 1. Запознат съм с новите правила и процедури и ги приемам.
 2. Подкрепям условията на детското заведение за спазването им и споделям отговорността.
 3. Ще заплащам месечната такса по електронен път до 10 число на следващия месец
 4. Ще водя детето си в добро здравословно състояние.
 5. 2 дни предварително ще подавам заявка за присъствие и ще предупреждавам за дълго отсъствие 2 дни предварително.
 6. Запознат съм с всички мерки и предписания от МЗ,РЗИ-Варна и ДГ №40 „Детски свят“
 7. Ще запозная с мерките всички членове на разширеното семейство, ангажирани с воденото и взимането на детето.

 

Дата:                                                                                          Декларатор: