logo_150Изх. №: 313/13.12.2017 г.
ДЕТСКА ГРАДИНА № 40 ”ДЕТСКИ СВЯТ” /с яслена група/,
гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик”, ул. „6-ти септември”,до бл. 9;
тел.:052/510688; 0882567082; e-mail:detskisvqt40@abv.bg

 

До г-жа Генова
Началника на РУО
град Варна

ОБЯВА

от Нела Вълчева Никифорова
Директор на ДГ 40 “детски свят”

Уважаема г-жо Генова,

Моля да качите в сайта на РУО – Варна следната обява:
ДГ № 40 ”Детски свят”, гр. Варна обявява свободнo място за логопед и ресурсен учител, по чл. 67, ал 1, т. 1 и във връзка с чл. 70. Документи се приемат в канцеларията на ЗАС, от 13.12.2017 г. до 22.12.2017 г., включително, от 08.00 до 16.00 часа.
Събеседване, след подбор по документи – уведомяване допълнително.
Изисквания:
1. За Ресурсен учител:
Висше образование на образователно-квалификационна степен бакалавър или магистър по специалността специална педагогика, или по друга специалност, с професионална квалификация “учител” и допълнителна квалификация по специална педагогика.
Професионален опит:
Опит в областта социална педагогика и/или педагогически опит.
2. За логопед:
Висше образование по:
1. Специалност „логопедия“ от професионално направление „Педагогика“, с присъдена професионална квалификация „логопед“.
2. Специалност „логопедия“ от професионално направление „Обществени грижи“, с присъдена професионална квалификация „логопед“;
3. Специалност от професионално направление „Педагогика“ с присъдена професионална квалификация „педагог“ и с втора специалност или с допълнителна професионална квалификация „по логопедия“;
Професионален опит:
Опит в областта „логопедия“ и/или педагогически опит.
Необходими документи:
1. Заявление – свободен текст
2. Оригинал и копие от Диплом за завършено образование
3. Професионална автобиография
4. Копие на трудова книжка
5. Копие от лична карта
Директор:…………………………..
/Н. Никифорова/