Включващо обучение

%d0%b2%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b2%d0%b0%d1%89%d0%be-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5_7489

Целта на Проекта е да се осигури подкрепяща среда за равен достъп до образование и за отваряне на образователната система с оглед осъществяването на включващо обучение.
Като специфична цел, по която ще работи нашето детско заведение е ранното откриване на деца, застрашени от обучителни трудности и успешното им включване в предучилищното и училищното образование, успешна социализация и интеграция.